Ubushinjacyaha Bwa Gisirikare Burega 2LT Jean De Dieu TUYISENGE

 • << Back to editing
 • Previous version by
 • << Older
 • Newer >>
 • Revert to this one
 • Edit
 • Fullscreen
 • Show comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zoom:
   
   
 • Page:  / 113
 •  
 •  
 •  
 • Line spacing:
   
   
 • Word spacing:
   
   
 • Search:FindClose
 
search results
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
595
841
1
0
index.php?action=ajax&rs=GDMgetPage&rsargs[]=Just AM Lt Tuyisenge kiny.pdf&rsargs[]=0
EXHIBITNO.............,,.t~.,_,..,..,,Datet,OMITTen..!.~.’;.~~..:~NAMEoFwIT,Ess....-~~...~.:..2OE,REPUBI~Lll~A~"lR~vANDARMP0444tAM/KGL/IKJI95MINISITErlYINGABORP0002/CG-CS/98URUKIKORUKURURWARPA0019/CM-CS/KGL/2001GISIRIKARE.~~.o..~:~,~~L!Q~,~F~.V~:""/D"~~SE¯ç.:«..~~.»-,..--~,,v,.?."~..e<,.~:’,¯""’.e¯¯"*ç’"~.."....~.......z:2~aISURUKIKORUKURURWAGISIRIKARER’~AREPUBUL-IKAYUR~ANDARUR!!REMERAMI_~MUJY!WAKIGALIRUHABURANISHIRIZAMURWEGORWUBUJURIREIMANZAZINSHINJABYAHA,BIGIZEICYAHACYITSEMBABWOKO"N[TSEMBATSEMBANIBINDIBYAHABYIBASIYEINYOKOMUNTU,RWAKIJIJENONEKUWA16/08/2001URUBANZAN°RIrA0019/CM-CS/KGL/2001MUNGINGOZARWOZOSEMUBURYOBUKURIKIRA:HABURANA:UBUSHINJACYAHABUKURUBWAGISIRIKARENa-~2LtJeandeDieuTUYISENGEmweneNSENGIYUMVADonatienwavutsemuw1968SegiteriMASUROKominiRutongoKigali-",galiwahozeariot-sivemuriEtatMaioryaJandarmeneyigihugutite~petlrvaSous-Lieutenantwahozemungabozatsinzwe(EXEAR)utunzeinzunimodokaebviri(MinibusnaPeugeot305)utarakatirwaninkikoburvobwaburundu.IBYAHAAREGWA.2Ltaregwakubaarigatozicyangwaicvitsocvaban,dinkukobiteganywaningingoza89.90zigitab0cvamategekoahanamuRwanda..arimunSegiteriGatsataKomineNYARUGENGEPV,KhagatiyitarikivaI!10il990na31;12/1994nkukobiteganywanitegekongengan°08190rvokuwa30/08/1996varakozeimpuriranevibvaha.¢."~i-~~...,.~...,I~~I.<~":.’’"~.".A~ç:~g~,.:....z.""""’»i:--1:2BvoguteguranokuvoboraitsembebwokomuGatsatabiteganywakandibigahanishwaAmasezeranompuzamahangayokurwanvanoguhanaitsembabwokovokuwa9/12,/1948viGenevenkukoyemejwenltegeko-Tekan~08/75rvokuwa12/02/1975nltegekoNgenganc08/96rvokuwa30/81996namategekoasanzvveahanavuRwanda(CP)."[[User:Grace.Mukeshimana|Grace.Mukeshimana]] 13:26, 22 September 2014 (UTC).:X*~.,...f"3:2BvokugenzuraubwicanvibwakorewekurizabarrierevashvizemuGatsataguheratarikiva7/04/1994ingingoya2vltegeKo-Ngengan~08/90KubavarabavemvitsomubuhotozibwumuryangowaGAKWANDIhaSARAMBUYEwari.ComptablewaRWANTEXCO(ingingoza89.312.317
GLIFOS-digital_archive
Share this document
X